Privatumo politika


UAB "LELA" Į.k. 140386219 Naujakiemio g. 26-10, 94192 Klaipėda (toliau – duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine – www.lela.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.

Su UAB „LELA“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenų valdytojas asmens duomenis renka laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės šių principų:

  • Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo;
  • Tikslo apribojimo;
  • Duomenų kiekio mažinimo;
  • Tikslumo;
  • Saugojimo trukmės apribojimo;
  • Vientisumo ir konfidencialumo;
  • Atskaitomybės principo.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME IR KAIP JĄ TVARKOME INTERNETO SVETAINĖJE?

Tiesiogiai Jūsų pateikta asmeninė informacija, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris norint susisiekti su UAB „LELA“ per internetinę svetainę ar registracijos tikslu.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.

Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

KAM ATSKLEIDŽIAME AR TEIKIAME TVARKOMUS DUOMENIS?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;

Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai arba paštu adresu Naujakiemio g. 26-10, 94192 Klaipėda; el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Jūs turite teisę blokuoti arba ištrinti slapukus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų tinklapyje naudojami slapukai: 

Slapuko pavadinimas Aprašymas/Naudojimo tikslas Naudojimo laikotarpis
UUID#[abcdef0123456789]{32} Būtinas svetainės veikimui: aptinka kalbą ir vartotojui suteikia anoniminį ID. Iki interneto svetainės lango uždarymo
_ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę. 2 m.
_gat Naudoja „Google Analytics“, kad būtų galima nustatyti kaip dažnai prisijungiate. 24 val.
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę. 24 val.
collect Naudojamas duomenims siųsti į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Iki interneto svetainės lango uždarymo

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

+370 46 300300, +370 616 21200  

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.